تاریخ امروز : سه شنبه 1402/07/04
+ A -

قوانین ،آئین نامه و دستورالعمل ها

* قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران

* دستورالعمل تائید صلاحیت دامپزشکان متقاضی اشتغال بعنوان مسئول فنی بهداشتی

* دستورالعمل ارزشیابی متقاضیان صدور / تمدید مجوز یا پروانه خدمات دامپزشکی بخش غیر دولتی

* قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

 * قانون نظام جامع دامپروری کشور

* دومین ویرایش سیاست ها و ضوابط تاسیس داروخانه دامپزشکی

* دستورالعمل نیروی انسانی متخصص مراکز و شرکت های موضوع تبصره 2 ماد 2 (قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی حوزه دامپزشکی)

دومین ویرایش سیاست ها و ضوابط تاسیس  درمانگاه ها ،پلی کلینیک ها( مجتمع های درمانی ) ، بیمارستان ها و مراکز مایه کوبی دامپزشکی

تعرفه های خدمات درمانی دامپزشکی بخش غیر دولتی سال 1399

* دستورالعمل اجرایی ماده (19) آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی

*تعرفه حقوق و مزایای مسئولین فنی بهداشتی و کادر بهداشتی مراکز در سال 1400

* آیین نامه اجرایی تعیین مزد روزانه مسئول فنی در حوزه های موضوع آیین نامه اجرایی بند(ز) ماده (3) و مواد (7)،(8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی کشور

*تعرفه های خدمات درمانی دامپزشکی بخش غیر دولتی سال 1400

-سیاست ها و ضوابط تاسیس و فعالیت مراکز درمانی (درمانگاه ، پلی کلینک ،مجتمع درمانی ، بیمارستان ) و مراکز مایه کوبی دامپزشکی- ویرایش چهارم

-سیاست ها و ضوابط تاسیس و فعالیت داروخانه دامپزشکی - ویرایش چهارم


Developed BY : Takcell